Voorwaarden

Art. 1. 1. Deze TipVoorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming en nakoming van alle transacties van TipTheEntertainer en komen in de plaats van eventuele eerder geldende en/of gedeponeerde voorwaarden en/of tussen partijen gebruikelijke condities. Bedingen, met name bijzondere, waarbij van deze TipVoorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door Tipthequeen schriftelijk zijn bevestigd.

Art. 1. 2. Voor het gebruik van het TippingPlatform, stemt Tipper in met deze TipVoorwaarden.

Algemeen

Art. 2. 1. TipTheEntertainer maakt het mogelijk om via het TippingPlatform tips te maken aan één of meerdere Begunstigden.

Art. 2. 2. Mocht de Tipper zich niet kunnen vinden in deze TipVoorwaarden, dan dient de Tipper geen gebruik te maken van het TippingPlatform. Indien de Tipper gebruik maakt van het TippingPlatform dat stemt de Tipper eveneens in met deze TipVoorwaarden.

Rechten en plichten TipTheEntertainer

Art. 3. 1. TipTheEntertainer draagt ervoor zorg, dat Donaties (tips) die via het TippingPlatform gedaan worden terecht komen bij de door de Tipper aangewezen ontvangende partij op een eigen onafhankelijke wijze.

Art. 3. 2. TipTheEntertainer behoudt zich het recht voor om haar diensten en/of deze TipVoorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.

Art. 3. 3. TipTheEntertainer mag bij de uitvoering van deze overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen, mits TipTheEntertainer ervoor zorgt dat deze derden onderworpen zijn aan dezelfde contractuele verplichtingen omtrent geheimhouding en privacy als TipTheEntertainer zelf.

Art. 3. 4. TipTheEntertainer mag rechten en verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan derden.

Rechten en plichten Tipper

Art. 4. 1. Tipper verklaart tenminste 18 jaren oud te zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart Tipper dat hij/zij aan deze leeftijdsgrens voldoet;

Art. 4. 2. Tipper garandeert de juistheid en de volledigheid van de aan TipTheEntertainer verschafte informatie en gegevens.

Art. 4. 3. Tipper verricht uitsluitend tips (tips) met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

Art. 4. 4. Klachten en/of opmerkingen over de dienstverlening en/of de inhoud van de website(s) kunnen ingediend worden door een e-mail te sturen naar: info@TipTheEntertainer

Donaties

Art. 5. 1. Donaties zijn onherroepelijk en zonder directe tegenprestatie.

Art. 5. 2. Om een tip te kunnen doen, dient Tipper zelfstandig alle stappen van het tipproces en alle stappen van het betalingsproces succesvol te doorlopen.

Art. 5. 3. Tipper is zelf verantwoordelijk voor het invullen van alle gegevens en bepaalt zelf onder andere de hoogte en frequentie van de tip.

Art. 5. 4. TipTheEntertainer zal de Donatie (tip) na aftrek van kosten overmaken aan de Begunstigde. Om de transactie mogelijk te maken, zullen de door TipTheEntertainer te maken kosten voor het faciliteren van de Donatie (tip) worden vastgesteld op 15% van de Donatie (tip) . De hier genoemde kosten zullen verrekend worden op basis van een inhouding op de Donatie (tip).

Art. 5. 5. TipTheEntertainer is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van reden een Donatie (tip) te weigeren. In dat geval zal een Donatie (tip) binnen 30 dagen op de rekening worden teruggestort, waarvan de Donatie (tip) is gedaan.

Art. 5. 6. De Donaties (tips) zullen, zo mogelijk na verrekening van de kosten, elke 4 dagen vanaf de 1e kalender maand aan de Begunstigde worden uitgekeerd, doch uiterlijk binnen 5 dagen.

Art. 5. 7. Tiptheentertainer verleend een TipURL die alleen te gebruiken is onder het live gaan op social media en/of het entertainen van het publiek/ viewers. Het is niet toegestaan om de TipURL code te gebruiken onder foto’s of stil staand beeld materiaal en/ of tekst. Ook is het niet toegestaan om de TipURL code te gebruiken onder oude al eerder opgenomen performances mits het al opgenomen is tijdens het live gaan van een video in combinatie met een TipURL. Indien de TipURL code toch wordt gebruikt onder stil staande beelden en/ of tekst dan loop je het risico dat je account wordt gedeactiveerd.

Websites

Art. 6. 1. TipTheEntertainer heeft de inhoud van de Website(s) met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De getoonde informatie op de Website(s) kan echter ook informatie omvatten van diverse bronnen en afkomstig van derden.

Art. 6. 2. De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden bevatten. Wanneer TipTheEntertainer links naar informatie van de Begunstigde aanbiedt, betekent dit niet dat TipTheEntertainer deze aangeboden informatie of diensten aanbeveelt. TipTheEntertainer heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites. TipTheEntertainer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor eigen risico.

Art. 6. 3. Gebruikers van de Website(s) en het TippingPlatform kunnen zelf de inhoud plaatsen op de Website(s) en/of in het TippingPlatform. Hierop wordt geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht gehouden. Wel zal TipTheEntertainer te allen tijde klachten over gebruikersinhoud onderzoeken en waar nodig de inhoud wijzigen en/of verwijderen.

Art. 6. 4. TipTheEntertainer spant zich naar alle redelijkheid in haar systeem te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. TipTheEntertainer legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. TipTheEntertainer is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de Tipper of derden die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

Art. 6. 5. TipTheEntertainer streeft ernaar om de Website(s) en de online tipmodule doorlopend online te houden, maar geeft daarvoor geen enkele garantie af. TipTheEntertainer is gerechtigd de Website(s) (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website(s) zonder dat hierdoor enig recht van de Tipper op schadevergoeding jegens TipTheEntertainer ontstaat.

Art. 6. 6. Het is de Tipper niet toegestaan het recht om gebruik te maken van en zichzelf toegang te verschaffen tot het besloten deel van de Website(s) aan een derde over te dragen, ter beschikking te stellen of anderszins te verschaffen, dan wel de inloggegevens ten behoeve van het gebruik van het besloten deel van de Website(s) aan derden te verschaffen op welke wijze dan ook.

Art. 6. 7. De Tipper is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Website(s). Het gebruik van de Website(s) is geheel voor eigen risico van de Tipper. TipTheEntertainer garandeert dan ook niet dat (de inhoud van) haar website te allen tijde volledig beschikbaar, juist, volledig en actueel is en staat er niet voor in dat de Website(s) ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen, alsmede dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Persoonsgegevens

Art. 7. 1. Het uitgangspunt van TipTheEntertainer is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan TipTheEntertainer niet verplicht is. TipTheEntertainer verzamelt de persoonsgegevens van de Tipper wanneer de Tipper zijn of haar persoonsgegevens via het TippingPlatform en/of Website(s) registreert of invoert en maakt hierbij de 1e letter van de voornaam plus achternaam bekend bij een tip op de website.

Art. 7. 2. TipTheEntertainer dan wel aan haar gelieerde en/of met haar samenwerkende bedrijven en/of organisaties gebruiken deze persoonsgegevens voor de in het navolgende artikel (Gegevensbewerking) beschreven doeleinden.

Art. 7. 3. TipTheEntertainer respecteert de privacy van de Tipper en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de Tipper aan TipTheEntertainer verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.

Art. 7. 4. Op de Website(s) en/of TippingPlatform zijn systemen opgenomen van derden die niet aan TipTheEntertainer toebehoren. Hoewel deze derden met zorg geselecteerd zijn, draagt TipTheEntertainer geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met gegevens van de Tipper omgaan.

Art. 7. 5. Op de Website(s) en het TippingPlatform wordt de mogelijkheid geboden om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken, zoals onder andere: Facebook, Twitter en WhatsApp. Deze mogelijkheid wordt gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken zelf. Lees de privacyverklaring van onder andere Facebook, Twitter ,LinkedIn en Whatsapp door om te weten wat zij met de persoonsgegevens van de Tipper doen.

Gegevensverwerking

Art. 8. 1. De gegevens die de Tipper op de website(s) of het TippingPlatform invoert tijdens de tip, worden door TipTheEntertainer verwerkt of via derden waarmee de Tipper zich aanmeldt (bijvoorbeeld Facebook of Twitter).

Art. 8. 2. De persoonsgegevens van de Tipper worden door TipTheEntertainer verwerkt om:

a) het TippingPlatform te kunnen laten functioneren;

b) geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;

c) het TippingPlatform te kunnen beveiligen;

d) geanonimiseerde gebruikersstatistieken op te stellen. Derden die voor TipTheEntertainer gebruikersstatistieken opstellen en webanalyses uitvoeren kunnen de beschikking krijgen over automatisch gegenereerde informatie, waaronder het IP-adres van de Tipper.

Aansprakelijkheid

Art. 9. 1. De aansprakelijkheid van TipTheEntertainer jegens de Tipper, uit welken hoofde dan ook, is per gebeurtenis -waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt- beperkt tot het door de Tipper via de Donatiemodule getipte bedrag, althans voor zover de Tipper niet tot een tip is gekomen tot het gemiddelde gedoneerde bedrag per Tipper in de maand, waarin zich de gebeurtenis heeft voorgedaan. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet in het geval sprake is van opzet, grove schuld, of bewuste roekeloosheid aan de zijde van TipTheEntertainer

Art. 9. 2. De aansprakelijkheid van TipTheEntertainer wordt uitgesloten voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door een gebeurtenis die aan de Tipper is toe te rekenen.

Art. 9. 3. Onder alle omstandigheden is de aansprakelijkheid van TipTheEntertainer beperkt tot de directe schade van de Tipper.

Art. 9. 4. TipTheEntertainer is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet-of niet volledig functioneren van de Website(s) en/of het TippingPlatform of onderdelen daarvan die derving van inkomsten voor de Begunstigde tot gevolg hebben.

Art. 9. 5. TipTheEntertainer zal niet aansprakelijk zijn voor hetgeen, waartoe de Tipper jegens derden zal worden gehouden, anders dan voor haar rechtstreekse gehoudenheid jegens de Tipper als voortvloeiend uit deze TipVoorwaarden. De Tipper zal TipTheEntertainer ter zake vrijwaren.

Intellectuele eigendomsrechten

Art. 10. 1. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud en opmaak van de Website(s) en het TippingPlatform liggen bij TipTheEntertainer. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, van TipTheEntertainer behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

Art. 10. 2. Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website(s) en/of het TippingPlatform op te nemen in een frameset of via een andere webpagina te verwerken, indien daarbij de afkomst van het materiaal niet duidelijk is aangegeven.

Art. 10. 3. Er worden door TipTheEntertainer geen intellectuele eigendomsrechten overgedragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan de Tipper verleend.

Art. 10. 4. De Tipper erkent en stemt ermee in dat het TippingPlatform bestanden, andere content en programma’s bevat die eigendom zijn van en/of derden, die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.<

Art. 10. 5. Onder de TipVoorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent TipTheEntertainer de Tipper een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van de Website(s) en/of het TippingPlatform te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden door TipTheEntertainer aan de Tipper ter beschikking worden gesteld.

Art. 10. 6. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TipTheEntertainer.

Art. 10. 7. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Slotbepalingen

Art. 11. 1. Op deze TipVoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Art. 11. 2. Indien enig in deze TipVoorwaarden genoemd, en voor de Tipper toepasselijk, beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding, dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt. De geldigheid van de overige bepalingen van deze TipVoorwaarden blijft ongewijzigd.